HM-S-01

نتیجه پرسش نامه

سنجش مهارت های ذهنی

OMSAT-3

نتیجه فردی

HM-S-06

نتیجه پرسش نامه

سنجش مهارت های ذهنی

OMSAT-3

نتایج قبلی شما

امتیاز کلی آخرین پرسشنامه ی شما

136

امتیاز کلی پرسشنامه ی قبلی شما

136

مهارت بنیادی آخرین پرسنامه شما

0

مهارت بنیادی پرسنامه قبلی شما

0

مهارت بین فردی آخرین پرسنامه شما

0

مهارت بین فردی پرسنامه قبلی شما

0

مهارت گفتگو با خود آخرین پرسنامه شما

0

مهارت گفتگو با خود پرسنامه قبلی شما

0

مهارت تصویرسازی آخرین پرسنامه شما

0

مهارت تصویرسازی پرسنامه قبلی شما

0

مهارت عملکردی آخرین پرسنامه شما

0

مهارت عملکردی پرسنامه قبلی شما

0
HM-S-06

نتیجه پرسش نامه

سنجش مهارت های ذهنی

OMSAT-3

نمودار فردی

HM-S-06

درباره پرسش نامه

پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی

OMSAT-3

هدف گزینی: یعنی قرار دادن هدفهای مشخص (رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﺧﺎص از ﻣﻬﺎرت در یک محدوده زمانی) برای آینده. افرادی که اهداف مشخص برای آینده تنظیم می کنند موفق تر از افرادی هستند که بدون گذاشتن هدف، تلاش می کنند.

تعهد: توصیف تمایل افراد برای پرداختن به ورزش  و رسیدن به اهداف تعیین شده؛ مثل حاضرم از خیلی از چیزها به خاطر پیشرفت در ورزشم صرف­نظر  کنم.

اعتماد به نفس: باور به توانایی. باور به اینکه می توانید کاری را با موفقیت انجام دهید مثل با وجود مشکلاتی که پیش می­آید، به موفقیتم در فعالیتی که انتخاب  کرده­ام، اعتقاد دارم.

هدف گزینی، تعهد و اعتماد به نفس جز مهارتهای پایه هستند. یعنی ستون اند. اگر کسی در این مهارتها نمره پایینی کسب کند کمتر در سطوح بالای قهرمانی موفق می شود.

واکنش به استرس: استرس جزء جدانشدنی رقابت است. اما مهم این است که ورزشکاران چگونه  به استرس واکنش نشان می دهند. تعدادی از ورزشکاران واکنش مثبتی به استرس نشان می دهند و در مسابقه بهتر از رقابت هستند و برخی واکنش منفی نشان می دهند و در مسابقه ضعیف تر از تمرین عمل می کنند.

کنترل ترس:  ترس، احساس ارزش، توانایی و لذت سرگرمی را از بین می برد؛ مثل در ورزش من چیزهای بالقوه خطرناکی هست که مرا می­ترساند یا در ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺗﺮس از ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ دارم. کنترل ترس می تواند باعث یادگیری و موفقیت بیشتر شود.

آرمیدگی یا ریلکسیشن: استفاده از تکنیکهای ریلکسیشن می تواند نگرانی را کاهش دهد مثل من می­توانم آگاهانه تنش عضلاتم را کاهش دهم.

نیروبخشی: بعضی اوقات ورزشکاران قبل یا حین مسابقه انرژی کمی دارند، در این موارد ، تکنیک های انرژی بخشیدن برای افزایش شانس رسیدن به موفقیت بسیار موثر است مثل ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻢ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژﯾﻢ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻢ.

تمرکز: بیشتر مهارتها و تکنیکهای ذهنی، از جمله هدف گزینی، ریلکسیشن، نیروبخشی و تمرین ذهنی نیاز به کنترل توجه یا توانایی تمرکز عالی دارند. در واقع ،توانایی حضور  ذهنی مداوم در مهمترین وظایف مثل   در مسابقات مهم تمرکزم را از دست می دهم.  

بازیافت تمرکز: گاهی عواملی باعث به هم خوردن تمرکزمان می شود. توانایی تمرکز مجدد مهم است مثل اشتباه کردن در مسابقه، سبب اشتباهات بعدی می­شود یا ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه در ﺣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را از ذﻫﻨﻢ ﺧﺎرج ﮐﻨﻢ.

تصویرسازی و تمرین ذهنی: تصویر سازی (مثلتصویرسازی ذهنی برایم آسان است) و تمرین ذهنی (مثل روزاﻧﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎﯾم را به صورت ذهنی مرور می­کنم) تکنیک هایی هستند که برای مدیریت استرس به کار می روند.

طرح مسابقه: بسیاری از ورزشکاران یک برنامه خاصی برای آماده شدن مسابقه دارند مثلاً برنامه دارم که تا قبل از مسابقه به بعضی چیزها فکر کنم، برای تمرینات روانی برنامه دارم.