اطلاع رسانی پیامکی دوره ها

جهت اطلاع از برگزاری دوره ها، فرم زیر را تکمیل نمایید.

هر فرد امکان انتخاب یک تا سه الویت را دارا بوده که بر اساس آن اطلاع رسانی انجام می پذیرد.