پذیرش کارآموز بایگانی امور اداری

جهت ارسال اطلاعات، فرم زیر را تکمیل نمایید.

فرم ثبت نام

به صورت 11 رقمی وارد کنید.
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: pdf, Max. file size: 5 MB, Max. files: 1.
    فرمت مجاز: PDF | حداکثر حجم مجاز برای آپلود: 5MB