HM-S-01

نتیجه پرسش نامه

خصوصیات روان شناختی ورزشکاران نخبه جوان

(12 تا 20 سال)

نتیجه فردی

پاسخ نامطلوب به شکست شماتصویرسازی و آمادگی فعال شماخود مدیریتی و خودکنترلی شماتمایلات کمال گرایانه شماجستجو و استفاده از حمایت اجتماعی شمامقابله فعال شماشاخص های بالینی شماHM-S-06

نتیجه پرسش نامه

تمرین ذهنی در ورزش

SMTQ-2017

نتایج قبلی شما

امتیاز کلی آخرین پرسشنامه ی شما

448

امتیاز کلی پرسشنامه ی قبلی شما

448

پاسخ نامطلوب به شکست آخرین پرسشنامه شما

0

پاسخ نامطلوب به شکست پرسنامه قبلی شما

0

تصویرسازی و آمادگی فعال آخرین پرسشنامه شما

0

تصویرسازی و آمادگی فعال پرسنامه قبلی شما

0

خودمدیریتی و خودکنترلی آخرین پرسنامه شما

0

خودمدیریتی و خودکنترلی پرسنامه قبلی شما

0

تمایلات کمالگرایانه آخرین پرسنامه شما

0

تمایلات کمالگرایانه پرسنامه قبلی شما

0

جستجو و استفاده از حمایت اجتماعی آخرین پرسنامه شما

0

جستجو و استفاده از حمایت اجتماعی پرسنامه قبلی شما

0

مقابله فعال آخرین پرسنامه شما

0

مقابله فعال پرسنامه قبلی شما

0

شاخص های بالینی آخرین پرسنامه شما

0

شاخص های بالینی پرسنامه قبلی شما

0
HM-S-06

نتیجه پرسش نامه

خصوصیات روان شناختی ورزشکاران نخبه جوان

(12 تا 20 سال)

نمودار فردی

HM-S-06

درباره پرسش نامه

خصوصیات روان شناختی ورزشکاران نخبه جوان

(12 تا 20 سال)

پاسخ نامطلوب به شکست

به ارزیابی ترس از شکست و پاسخ های ناسازگار به شکست میپردازد مثل هرگاه شکست میخورم، نگران طرز تفکر دیگران درباره خودم هستم یا موانع و ناکامی های روزمره اغلب میتواند باعث افسرگی و ناراحتی ام گردد. نمره بالاتر در این خرده­مقیاس بد است و نشان دهنده ترس از شکست بیشتر است.

تصویر سازی و آمادگی فعال

به استفاده بهینه از  تصویرسازی و تخیل قابل کنترل برای بهبود مهارت ها دارد. مثل از تصویر سازی برای بهبود عملکرد جسمانی ام استفاده میکنم. نمره بالاتر در این خرده مقیاس بهتر است و  نشان دهنده استفاده بیشتر  از تصویرسازی و آمادگی برای عمکلرد بهتر است.

خودمدیریتی و خودکنترلی

یعنی شما به این موضوع واقف هستید که خودتان در یادگیری تان، تنظیم اهداف و طی مسیر موفقیت نقش دارید. نمره بالاتر در این خرده مقیاس خوب است و نشان دهنده این است که شما خودمدیریتی بهتری دارید.

تمایلات کمال گرایانه

افرادی که در قبال خودشان سختگیرند و باید بهترین ها را انجام دهند تا راضی شود. جنبه منفی آن این است که به دلیل تمایلات کمال گرانه کمتر از خودشان راضی می شوند و همیشه می خواهند بهتر از آنی که هستند باشد. جنبه مثبت آن این است که برای رسیدن به بهترینی که در ذهنشان است، تلاش می کنند.  

جستجو و استفاده از حمایت اجتماعی

این خرده مقیاس نشان دهنده حمایتی است که از دیگران دریافت می کنید (حمایتی عاطفی یا هر نوع حمایت دیگری). نمره بالاتر در این خرده مقیاس خوب است و نشان دهنده این است که شما از حمایت اجتماعی بهتری برخوردارید.

مقابله فعال

به مبارزه کردن شما با مشکلات اشاره دارد و این که چقدر می توانید با شرایط مختلف سازگار شوید. نمره بالاتر در این خرده مقیاس  خوب است و نشان دهنده این است که شما بهتر با مشکلات مبارزه می کنید.

 شاخص های بالینی

این خرده­مقیاس سوالاتی مرتبط با سلامت روان می پرسد و نمره بالاتری در این خرده مقیاس بد است و نشان می دهدکه سلامت روان کمتری دارید و باید راه حل هایی برای افزایش سلامت روان به کار ببرید.