محمد هادی ‌هادیزاده

محمد هادی ‌هادیزاده

دکتری

دکتر هادی زاده مسئول کمیسیون روانشناسی کمیته ملی پاراالمپیک و روانشناس ورزشی تیم های ملی می باشد.

مشاوران