مجدالدین مستعان

مجدالدین مستعان

دکتری

دکتر مستعان، دکترای مشاوره خود را از دانشگاه تهران اخذ نمود. همچنین وی کارشناس ارشد روانشناسی ورزشی و مشاور و مربی مهارت های ذهنی تیم های ملی در کمیته ملی المپیک و پاراالمپیک است است.

مشاوران